خانه اسناد تجاری سفته و تفاوت آن با چک از منظر قانون